Không gian làm việc

Giữa không gian và con người luôn có mối liên hệ tương tác qua lại với nhau vì vậy không gian làm việc sáng tạo có thể tác động lớn đến hiệu suất và tinh thần của nhân viên